Zakres usług

Prawo cywilne
Prawo cywilne
 • sprawy o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • służebność,
 • zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie zasiedzenia,
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 • eksmisję z zajmowanego lokalu, lub nieruchomości,
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia praw do spadku na podstawie ustawy albo testamentu, odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych, podważenie testamentu, niegodność dziedziczenia, dział spadku, zachowek,
 • odszkodowań:  z tytułu wyrządzenia szkody w mieniu, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, śmierci osoby bliskiej,  błędów lekarskich, wypadków komunikacyjnych, niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne
 • sprawy o rozwód i separację,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • podział majątku dorobkowego,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej i ustalenia miejsca zamieszkania dziecka,
 • uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • ubezwłasnowolnienie, opiekę i kuratelę,
 • przysposobienie,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
Prawo karne
Prawo karne
 • obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia na każdym etapie postępowania,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w każdym stadium sprawy,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu karnym wykonawczym: odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, wyrok łączny, reprezentacja klienta w postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
 • przygotowywanie wniosków, odwołań i innych pism w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego,
 • reprezentacja Klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • zastępstwo prawne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Prawo gospodarcze
Prawo gospodarcze
 • tworzenie i likwidacja spółek,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zakładaniem spółek,
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • przekształcanie i łączenie spółek,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym przed sądami powszechnymi,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu mediacyjnym.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • reprezentowanie przed sądami pracowników oraz pracodawców,
 • roszczenia pracownicze (m. in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie),
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, KRUS.